Algemene voorwaarden en privacy

Toestemming van dierenarts
Om uw dier fysiotherapeutisch te mogen onderzoeken en behandelen is er een verwijzing nodig van uw dierenarts. Dit is niet het geval wanneer het een preventief consult betreft. Het advies is om tijdig contact op te nemen met de dierenarts om de verwijzing en het eventuele patiëntenverslag te regelen. Wanneer het dier al beoordeeld is door de dierenarts, vraag ik u het patiëntenverslag vooraf te mailen of mee te nemen bij het eerste consult. Dit geldt ook voor behandelformulieren van eventuele andere therapeuten of behandelaren.

Toestemming voor contact dierenarts
Wanneer uw dier onderzocht of behandeld wordt door Dierfysio Nienke, krijgt uw dierenarts hiervan achteraf een kort verslag. Het kan ook nodig zijn om contact te zoeken met uw dierenarts om te kunnen overleggen over (verdere) behandeling van uw dier, dit mag alleen wanneer u hier toestemming voor geeft. Door het sluiten van een behandelovereenkomst geeft u mij toestemming te allen tijde contact op te nemen met uw dierenarts en eventuele andere betrokken therapeuten. Uiteraard wordt dit altijd vooraf met u overlegd. De informatie met betrekking tot uw dier wordt vertrouwelijk en met respect behandeld, deze informatie wordt vanzelfsprekend niet met derden gedeeld. U wordt op de hoogte gesteld als er overleg is geweest met uw dierenarts.

Verstrekken van informatie
Het is van belang dat u voorafgaand aan het eerste consult alle relevante gegevens en informatie verstrekt die van belang kunnen zijn voor het onderzoek en de behandeling en géén relevante informatie achterhoudt. Indien blijkt dat vooraf niet alle informatie (juist) is verstrekt, kan ik de behandeling staken en ben ik niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgen van het achterhouden van informatie.

Behandelplek
Een aantal aspecten zijn van belang om uw paard zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken:
• Het paard is die dag nog niet getraind en is schoon en droog.
• Het dier is gewend om aangeraakt te worden en kan voetjes geven.
• Voor een goed onderzoek van het paard in beweging is zowel een verhard terrein (erf/parkeerplaats) als een zachte ondergrond (longeercirkel/rijbak) gewenst.
• De meest geschikte plaats om een paard te behandelen is een schone plek met een vlakke ondergrond. Het is prettig als dit een overdekte ruimte is. Verdere benodigdheden zijn een hoofdstel, longeerlijn, longeerzweep, beenbeschermers en uw zadel. Het kan zijn dat ik je vraag om te rijden.
• Om de tijd zo efficiënt mogelijk te benutten is het prettig als je paard al schoon en droog klaar staat (op stal). Ik houd in de planning rekening met een consultduur van ongeveer 90min bij een eerste consult en ongeveer 60min bij een vervolgconsult.

Betaling
Het consult dient achteraf direct per pin of gepast contant betaald te worden. Mocht de eigenaar zelf niet bij de behandeling aanwezig kunnen zijn, dient de begeleider van het paard de betaling te voldoen. Indien gewenst kan er per mail een bon verstrekt worden.

Verzekering voor je dier? Wanneer het dier verzekerd is voor fysiotherapie, kan de factuur worden ingediend bij betreffende verzekering. De factuur kan per mail worden verstrekt. Geef hiervoor duidelijk aan wat er op de factuur moet staan en houd er rekening mee dat de meeste verzekeraars een geschreven verwijzing van de dierenarts eisen. Is het nodig dat ik een verklaring invul? Neem betreffende documenten mee zodat ik het na de behandeling gelijk kan invullen.

Annuleren
Het afzeggen van afspraken dient minimaal 24 uur tevoren te gebeuren per telefoon, mail of Whatsapp. Bij afzeggen binnen 24 uur voor de afspraak, wordt er 60% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien de afspraak is vergeten en ik al naar u onderweg ben of op uw locatie aanwezig ben, worden de volledige consultkosten én reiskosten in rekening gebracht.

Algemene Voorwaarden, Privacy verklaring en overige mededelingen

Artikel 1: Definities
Dierenfysiotherapeut
De titel dierenfysiotherapeut is bij wet beschermd. Een dierenfysiotherapeut dient eerst de HBO-opleiding tot humaan fysiotherapeut te voltooien (4 jaar) en vervolgens de opleiding tot dierenfysiotherapeut (2 jaar) succesvol af te ronden. Zoals vermeld in de Wet Besluit Dieren mogen alleen dierenfysiotherapeuten fysiotherapeutische zorg bieden aan dieren. Een dierenfysiotherapeut dient zich tevens te registreren in het Register Diergeneeskunde. Dierfysio Nienke voldoet aan alle door de wet gestelde eisen.

Klant
De eigenaar of aanbieder van het dier, in wiens opdracht Dierfysio Nienke dierfysiotherapeutische behandelingen verricht en/of adviezen geeft.

Patiënt
Het door de klant ter behandeling aangeboden dier.

Behandelovereenkomst
Er is sprake van een behandelovereenkomst tussen Dierfysio Nienke en de klant, op het moment dat de afspraak voor verrichten van dierfysiotherapeutische behandelingen en/of adviezen door Dierfysio Nienke per mail of Whatsapp aan de klant is bevestigd.

Debiteur
De persoon op wiens naam de factuur van Dierfysio Nienke staat.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (behandel)overeenkomsten die tot stand komen tussen Dierfysio Nienke en de klant/debiteur, voor zover daarvan niet van tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk van is afgeweken.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de klant binden DierfysioNienke niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien Nienke schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.

Artikel 3: Totstandkoming (behandel)overeenkomst
3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij bij de aanbieding anders is aangegeven.

3.2 De tussen Dierfysio Nienke en de klant te sluiten (behandel)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door Nienke schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer Nienke met de uitvoering van de overeenkomst (onderzoek/ behandeling) is begonnen.

3.3 Dierfysio Nienke heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (behandel)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die Nienke heeft moeten maken om de aanbieding aan de klant te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 Dierfysio Nienke heeft het recht om het sluiten van een behandelovereenkomst, ten aanzien van een aan haar ter behandeling aangeboden patiënt, om haar moverende redenen te weigeren, dan wel slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Inhoud (behandel)overeenkomst
De tussen Dierfysio Nienke en de klant gesloten (behandel)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van Dierfysio Nienke tot het leveren van een dierfysiotherapeutische behandeling en/of advies. Dierfysio Nienke voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van haar mag worden verwacht.

Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (behandel)overeenkomst
5.1 De tussen Nienke en klant gesloten (behandel)overeenkomst kan in de volgende gevallen tussentijds worden beëindigd:
• Op het uitdrukkelijk verzoek van de klant, waarbij de klant zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of Dierfysio Nienke in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de klant en zo nodig de klant hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
• Indien de te behandelen patiënt overlijdt;
• Indien Dierfysio Nienke van mening is dat van haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
• Indien het vertrouwen tussen Dierfysio Nienke en de klant op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (behandel)overeenkomst op eenzijdig verzoek van Dierfysio Nienke tussentijds wordt beëindigd, dan zal Dierfysio Nienke, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover informeren en haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien de (behandel)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden.

Artikel 6: Tarieven en betaling
6.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW. De BTW wordt apart op de factuur vermeld. De prijzen worden op de website vermeld.

6.2 Betaling dient direct na de behandeling per pin of gepast contante geschieden, tenzij anders is overeengekomen. Indien de eigenaar zelf niet bij de behandeling aanwezig kan zijn, dient de begeleider van het dier de betaling te voldoen. Indien gewenst kan een bon gemaild worden.

6.3 De debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door Dierfysio Nienke in rekening worden gebracht voor de door haar verrichte werkzaamheden.

6.4 Indien de factuur niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan, is de Klant/Debiteur in verzuim. In dat geval is Nienke gerechtigd om (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen alsmede de wettelijke (handels)rente, vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag der algehele voldoening. Indien de klant/debiteur een consument is, worden buitengerechtelijke incassokosten in rekening gebracht volgens Het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, als bedoeld in artikel 6:96 lid 4 BW. Indien de Klant/Debiteur een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrag, dan wordt aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

6.5 Dierfysio Nienke heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van haar werkzaamheden van de klant een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door Dierfysio Nienke is ontvangen.

Artikel 7: Annulering
Afspraken dienen 24 uur van tevoren telefonisch of schriftelijk geannuleerd te worden. Indien de afspraak niet binnen 24 uur van te voren geannuleerd is, wordt 60% van de consultkosten in rekening gebracht. Indien u de afspraak vergeet en Dierfysio Nienke onverrichte zake naar de locatie van uw paard gekomen is, zullen alle kosten (consult- en reiskosten) in rekening worden gebracht.

Artikel 8: Klachten
8.1 Dierfysio Nienke zal er alles aan doen om de klant zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de behandeling.

8.2 Klachten over de uitvoering van de behandeling moeten binnen bekwame tijd (maximaal 30 dagen) nadat de klant het gebrek heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Dierfysio Nienke.

8.3 De klant dient Dierfysio Nienke in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken en naar eigen inzicht af te handelen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 Indien Nienke op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van Dierfysio Nienke in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. De polisvoorwaarden en polisbladen van deze verzekering liggen bij de Nederlandse vereniging voor Fysiotherapie voor Dieren (NVFD) ter inzage, waarvan een afschrift op verzoek van de klant zal worden verstrekt. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijf)stagnatie en dergelijke.

9.2 Dierfysio Nienke sluit, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld, iedere aansprakelijkheid uit voor schade ten gevolge van toediening van diergeneesmiddelen door klant zelf en te zake toediening van diergeneesmiddelen in opdracht van derden, waaronder begrepen toediening in opdracht van overheidsinstanties alsmede letsel en/of schade door de toediening van deze middelen, de eventuele bijwerkingen daarvan en onzorgvuldigheden bij de vervulling van de daarvoor geldende administratieve verplichtingen en daarmee samenhangende bewijsproblemen.

Artikel 10: Eigendom, Administratie, privacy en AVG
- Dierfysio Nienke is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, zij is de Functionaris gegevensverwerking van de praktijk.

- Alleen voor de behandeling noodzakelijke gegevens zullen gevraagd, genoteerd en bewaard worden. Dit zijn uw N.A.W. gegevens, telefoonnummer en email adres, naam dierenarts en de gegevens van uw dier. Indien de klant jonger is dan 16 jaar dan is er toestemming van ouder of voogd nodig.

- Dierfysio Nienke zal administratie en verslagen en andere bescheiden met betrekking tot klant en dier gedurende 3 tot 5 jaren bewaren. De klant kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.

- Deze gegevens zijn nodig voor het voeren van een degelijke dierfysiotherapeutische administratie, het opmaken van de factuur, het onderhouden van contact of om belastingtechnische redenen.

- De gegevens blijven bij Dierfysio Nienke en de klant. Er wordt geen marktonderzoek of andere dataverwerking gedaan. Ze stuurt indien nodig een factuur, ze houdt een goed onderzoek,- en behandeloverzicht bij en indien nodig stuurt ze een verslag naar de dierenarts/ collega. Dit is altijd in overleg met en na goedkeuring van de klant. Uw gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt dan het verlenen van de zorg passend bij uw hulpvraag.

- Indien Dierfysio Nienke vervangen wordt door een collega dierenfysiotherapeut welke lid is van de NVFD dan is diegene (d.m.v. lidmaatschap van de NVFD) al verplicht tot het geheimhouden van de gegevens. Indien er een andere vervanger is dan zal Dierfysio Nienke die collega laten tekenen voor geheimhouding van de gegevens.

- De gegevens worden op papier verzameld en op veilige manier opgeslagen (afgesloten administratieruimte) of verwerkt. Dierfysio Nienke is de enige die bij deze gegevens kan.

- Recht op vergetelheid. Mocht de klant gebruik willen maken van het Recht op vergetelheid, dan kan dierfysio Nienke daar grotendeels aan voldoen, Dierfysio Nienke is verplicht tot het bijhouden van een gedegen administratie. Indien de klant gebruik wil maken van dit recht dan blijven de gegevens geanonimiseerd of onder pseudoniem in de administratie staan (bijv. naam paard, chipnr / levensnummer, etcetera).

- Voor de financiële administratie is Dierfysio Nienke verplicht om de gegevens 5 jaar te bewaren. Indien Dierfysio Nienke langer dan 3 jaar niet bij je paard is geweest voor een behandeling dan zal zij het dossier vernietigen en je gegevens verwijderen. (financiële administratie dus na 5 jaar indien van toepassing)

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
11.1 Foto's en films
Tijdens het consult en eventuele behandelingen kan het voorkomen dat er foto's en/of films van uw huisdier gemaakt worden. Het materiaal zal bewaard worden volgens AVG wetgeving. Dierfysio Nienke zal betreffend beeldmateriaal alleen na toestemming van de klant publiceren op haar website of in lezingen.

Het gebruik van het materiaal zal op een dusdanige manier gebeuren dat de naam en gezicht van de eigenaar niet in beeld zal komen. Indien de klant van mij foto’s of films maakt, mogen deze niet zonder toestemming van mij gebruikt worden op social media of andere publicaties.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op alle (behandel)overeenkomsten tussen Dierfysio Nienke en de klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van de praktijk van Dierfysio Nienke bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid een geschil aan de volgens de wet bevoegde rechter voor te leggen.